Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Općinskog suda u Travniku

Općinski sud u Travniku vrši sudsku vlast na području općina Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača, te u privrednim predmetima sa utemeljenim privrednim odjeljenjem, kao mjesno nadležan sud za područje Kantona Središnja Bosna.

 

Općinski sud u Travniku stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim predmetima

       a) da u prvom stupnju sudi

-         za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

-         za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,

-         za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;

-         u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika

b)      da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa sa zakonom

c)       da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno

d)      da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

e)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

  1. u građanskim predmetima:

      a)      u svim građanskim sporovima i

b)      u izvanparnišnom postupku

 

  1. u privrednim predmetima:

a)      u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojim aus obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

b)      u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporovima o prijevozu putnika;

c)      u sporovima koji se odnose na avione te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

d)      sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva;

e)      sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;

f)        u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije;

      4.  u prekršajnim predmetima:

       a)  u svim prekršajnim predmetima i

       b)  odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

5. u drugim predmetima:

 

a)      da sprovodi izvršni postupak;

b)      da određuje mjere osiguranja;

c)      da rješava u posebnim postupcima;

d)      da obavlja zemljišnoknjižne poslove;

e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

f)        da vrši poslove međunarodnopravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši Kantonalni sud;

g)      da vrši poslove upisa u Registar pravnih osoba;

h)      da vrši druge poslove određene zakonom;

 

Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh