• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • E-ploča
 • Elektronska oglasna ploča

  Stečaj GLOBO LUX

  08.12.2021.

  Općinski sud u Travniku, stečajni sudija Amir Sobo, povodom prijedloga predlagatelja Nure Soldin likvidatora pravnog lica GLOBO LUX d.o.o. Vitez sa sjedištem u  Vitezu, Polovni Centar 96, radi direktnog otvaranja stečajnog postupka nad navedenim licem, donio je dana 07.12.2021. godine, slijedeće:

       

  R J E Š E N J E

  49 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Stečaj GLOBO LUX
 • Odluka kojom se utvrđuje vrijeme prijema stranaka kod predsjednika suda

  05.03.2019.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

  OPĆINSKI SUD U  TRAVNIKU

  Broj:051-0-Su-18-000484-1

  Travnik, 26.03.2018.godine

   

  Na osnovu  čl.31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine FBIH br. 38/05 i 22/06“)i člana 8. tačka j.)  i s.) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik“ BiH, broj :66/12;40/14; 54/17;60/17 i 30/18;) ,i člana  3. Pravilnika o kretanju stranaka u zgradi suda  broj:051-0-Su-18-000484 od  26.03.2018.godine, predsjednik  Općinskog suda u Travniku , d o n o s i:

   

   

                                                                  O d l u k u

                    kojom se utvrđuje vrijeme prijema stranaka kod predsjednika suda

   

                                                                       I

  Predsjednik suda u okviru svojih dužnosti organizira prijem stranaka u sudu, te se u tom smislu utvrđuje vrijeme prijema i to  jedan dan u sedmici  ČETVRTKOM, u terminu  koji se određuje prema podnesenim zahtjevima stranaka.

   

                                                                       II

   

   

  Stranke su dužne da  ,za prijem kod predsjednika suda podnesu pisani zahtjev na tipskom obrascu, koji predaju na portirnici suda,  a dalje se isti  prosljeđuje tehničkoj tajnici koja predsjednika suda upoznaje sa podnesenim zahtjevom za prijem.

                                                                      III

   

  Stranke su dužne da, u zahtjevu navedu kratko obrazloženje i razloge prijema kod predsjednika suda, te da OBAVEZNO ostave podatke o načinu kontaktiranja i ugovaranja termina za prijem.

   

                                                                     IV

   

  Predsjednik suda će zadužiti tehničku tajnicu da pozove stranku i saopšti joj termin prijema.

   

                                                                    V 

  Stranke se primaju kod predsjednika suda u prisustvu tajnika suda ili šefa sudske pisarne, a prilikom prijema se sačinjava službena zabilješka.

   

                                                                    VI                                                                 

  Naredba stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljena na web stranici suda, oglasnoj ploči i istaknuta na ulazu u zgradu suda.

                                                                                                        

  DOSTAVLJENO:

  -oglasna ploča

  -portirnica

  -a/a                                                                               Predsjednik suda,

                                                                                          v.r. Goran Dujić

  472 PREGLEDA

  Servis Elektronska oglasna ploča

  Servis Elektronska oglasna ploča omogućava strankama u postupku i drugim zainteresovanim licima uvid u dokumente koji su objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi suda, a koji strankama nisu mogli biti uručeni putem pošte ili ličnom dostavom.

  Elektronska oglasna ploča ima isključivo informativni karakter, te će stranke i dalje imati obavezu dolaska u sud ukoliko žele preuzeti neko pismeno sa oglasne ploče suda.

  Tokom januara 2013. godine provedena je pilot faza primjene elektronske oglasne ploče nakon čega je usljedila objava servisa Elektronska oglasna ploča na svim web stranicama sudova u okviru pravosudnog web portala pravosudje.ba.

  Servis Elektronska oglasna ploča dostupan je ovdje. Napominjemo da je, nakon klika na link, potrebno pričekati par trenutaka dok se podaci osvježe i prikažu.

   

  Upute za pretragu sudskih pismena na E-ploči

  Klikom na navedeni link pojaviće se lista dokumenata poredana prema datumu objave.

  Ukoliko želite dodatno filtrirati prikazane podatke koristite pretragu.

  Za pretragu po imenu i prezimenu treba koristiti afrikate (č, ž, š itd.).

  Za pretragu po nazivu dokumenta poželjno je koristiti nazive dokumenata poput: poziv, pregled, rješenje i tome slično (bez obzira na veliko ili malo početno slovo).

  530 PREGLEDA
  • 1 - 3 / 3
  • 1