• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Novi Zakon o sudskim taksama

  13.04.2017.
  Skupština SBK/JSB je 5. aprila 2017. godine donijela Zakon o sudskim taksama (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj 4/17).
  2866 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Zakon o sudskim taksama
 • Sudske takse

  Sudske takse - (Zakon o sudskim taksama, Službene novine SBK broj 2/97, 8/98, 1/2000, 4/02)

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama navedenog Zakona i Tarife sudskih taksa koja je sastavni dio ovog  zakona.

  Sudske takse propisane ovim  zakonom dužne su platiti osobe po čijem prijedlogu ili u čijem se interesu poduzimaju radnje ( obveznik sudskih taksa)

   

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, odnosno kada se izvrši obaručun takse, ako njen iznos zavisi od vrijednosti predmeta spora, a za podneske predate na zapisnik - kada je zapisnik sastavljen;

  za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

  za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;

  sudska poravnanja - kada se zaključe;

  za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju postane pravosnažno;

  u postupku prinudnog poravnanja, likvidacije i stečaja - kada rješenje kojim se odobrava zaključenje poravnanja, odnosno odluka o diobi u postupku likvidacije, tj. odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja postanu pravosnažni;

  za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

   Strana država i strani  državljani oslobađaju se od plaćanja taksa u sudskom postupku ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

   

  Oslobođeni od plaćanja takse su:

  1.Federacija , kanton, jedinice lokalne samouprave  i uprave

  2.tijela ili osobe  u obavljanju javnih ovlaštenja

  3.humanitarne organizacije

  4.radnici u radnim sporovima

  5.porodice poginulih

  6.raseljene osobe

  7.invalidi

   

   

  • 1 - 2 / 2
  • 1