• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Historijat
 • Osnivanje suda

  Istorijat - rad suda od 2004. godine pa do danas

  26.08.2008.

              Općinski sud u Travniku počeo je sa radom 01.03.2004.godine , kao pravni sljednik  bivših Općinskih sudova  Travnik, Novi Travnik i Vitez, s tim da je u toku reforme i Općina Busovača teritorijalno  pripala pod nadležnost  Općinskog suda Travnik.

   

              Od početka marta pa do maja mjeseca 2004.godine izvršeno je spajanje svih gruntovnica , arhiva, preuzet je namještaj iz svih sudova , kao i svi spisi iz svih pisarnica. Prema datim uputstvima Nezavisne pravosudne komisije Općinski sud u Travniku izvršio je presignaciju svih spisa bivših sudova i svi spisi su ponovno uvedeni u upisnik i dobili nove brojeve.

              Paralelno sa gore pomenutim poslovima izvršena je registracija suda napravljeni pečati otvoreni novi žiro računi , izvršena podjela spisa  , formirani  su Parnični , Krivični i Vanparnični odjel te se započelo sa radom na spisima i sa zakazivanjem rasprava.  Uz ovaj posao predsjednik suda je imao zadatak da izvrši selekciju radnika u odnosu jedan sudac : tri radnika te se tom prilikom  pokazao višak od 20 radnika  koji su rasporedjeni po raznim institucijama u Kantonu , tako da su ostala bez posla samo 2 radnika.

              Prilikom planiranja poslova , a u skladu sa Poslovnikom o radu sudova SBK –a , održan je sastanak i sa Advokatskom komorom , Regionalnom advokatskom komorom osnovanom za ZDK i SBK  te su nakon održanog sastanka postavljeni dalji ciljevi nakon što je i advokatura ukazala na probleme u radu bivših pisarnica preuzetih sudova, sporost u rješavanju  Zemljišno knjižnih spisa , te probleme na izvršnom referatu.

              Takodjer je upriličen i sastanak sa načelnicima Općina Busovača, Vitez , Novi Travnik i  Travnik kako bi se zajednički riješili problemi u predmetima koji se tiču naplata komunalnih potraživanja i ostalih predmeta u kojima se kao stranke pojavljuju Općine odnosno Općinsko javno pravobranilaštvo. 

              Tom prilikom se konstatiralo da Općinski sud u Travniku ima oko 5000 neupisanih zemljišno-knjižnih predmeta te je predsjednik suda napravio plan rada za Gruntovnicu kako bi se isti nedostaci otklonili.

              Odredio je rad sa strankama u periodu od 9-13 sati a vrijeme od 13-16 sati korišteno je za knjiženje spisa  te su na kraju 2004.godine svi zaostaci riješeni i Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Travniku postao je u cjelosti ažuran tako da je mogao pružiti blagovremenu uslugu, kako građanima sa ovih prostora, tako i privrednim subjektima  kako ne bi imali problema oko dizanja kredita, zasnivanja založnog prava te stvaranja povoljnih uvjeta  za razvoj proizvodnje i trgovine na području ovog kantona .

              Tokom pomenutih aktivnosti u prvih nekoliko mjeseci dok je trajao prelazni period praćen je rad radnika i njihov odnos prema poslu te je u pisarnici postavljena jedna nova mlada struktura radnika koja u cjelosti i uspješno obavlja sve poslove koji se odnose na kontrolu i kretanje spisa .

              Na Krivičnom , Parničnom , Privrednom i Vanparničnom referatu izvršena je pravična podjela spisa  po strukturi u zavisnosti od zakona koji primjenjuje i već tokom 2004.godine  ovaj sud je uspio da uspostavi takvo stanje kretanje spisa da je priliv  spisa bio za nijansu manji od broja riješenih spisa .

              Važno je napomenuti da studiozno planiranje i kreiranje budžeta od strane računovodstva i  Sudske uprave rezultira dobrim pokazateljima u načinu planiranja što se do  kraja  budžetske godine sva finansijska sredstva usmjere na stavke za koje su i namjenjene.

              Pored rada na ovim poslovima  kao Predsjednik suda na čelu Sudske uprave preuzeo je na sebe obavezu stvaranja povoljnih uvjeta za rad u zgradi Općinskog suda Travnik. S obzirom da u sudu nisu postojali tehnički uvjeti za rad jer se radilo na mehaničkim mašinama, a postojale su svega 3 električne mašine u saradnji sa Ministrom pravde SBK Novakom Jotanovićem uspio sam osigurati  da svaka kancelarija ima jedan kompjuter , a nabavili smo i niz uređaja koji se odnose za potrebe kopiranja telefone faxove .

              U toku te godine uspjeli smo renovirati sve prostorije u zgradi Općinskog suda u Travniku tj. obavili smo krečenje prostorija promjenu tepiha ,zavjesa a kupili smo i dio namještaja.

              Pored toga radi stvaranja normalnih higijenskih uvjeta izvršeno je renoviranje svih mokrih čvorova, a i izmjenjen je dio instalacija  koje su bile u kvaru.

              Tokom 2005.godine došlo je do izmjene u Zakonu o sudovima te je Sudski registar prešao u stvarnu nadležnost Općinskog suda Travnik. Tom prilikom smo vlastitim sredstvima nabavili opremu  za rad renovirali prostorije te izvršili unošenje svih podataka u elektronski oblik.

              U saradnji sa Vladom SBK –a napravili smo Program i osigurali 200.000.00 KM kako bi izvršili brisanje 2000 privrednih subjekata koji svoje akte nisu usaglasili sa Zakonom o privrednim društvima, i tako doprinjeli stvaranju veće pravne sigurnosti u obavljanju robno novčanog prometa odnosno cilj je bio da se eliminira postojanje fiktivnih firmi.

              Pored tih poslova Općinski sud u Travniku je ponovo u saradnji sa Vladom SBK uspio osigurati 100.000,00 KM  te izvršiti restauraciju fasade na gradjevini Austrougarskog tipa u kojoj je smješten Općinski sud u Travniku, tako da je to vanjskim izgledom jedna od najreprezentativnijih zgrada u pravosuđu BiH. Uporedo sa tim poslom izvršeno je renoviranje i garaža  a obnovljen je i vozni park  koji se sastoji od  Lade- Nive i golfova koji stoje na raspolaganju sudskim izvršiteljima za izlaske na teren i potrebe uviđaja.

              Tokom 2006.godine Općinski sud u Travniku s obzirom da se povećao broj uposlenika uspio je osigurati sredstva i u potkrovlju izgraditi oko 150 m2 novih kancelarija iste opremiti te preuzeti i izvršiti reformu Prekršajnog pravosudja.

              Nakon spajanja ukinutih prekršajnih sudova višak uposlenika je zbrinut po institucijama u Kantonu tako da niti jedan uposlenik nije ostao bez posla.

              U istoj godini Kantonalno tužilaštvo Novi Travnik iselilo je iz dijela prostorija Općinskog suda Travnik  te su sve prostorije koje su oni koristili u cjelosti renovirane opremljene i stavljene na raspolaganje sucima i djelatnicima Općinskog suda u Travniku.

                          Tokom 2007.godine ovaj sud je izvršio rekonstrukciju centralnog grijanja vrijedno oko 30.000,00 KM  te pripremio pisarnicu u prostornom smislu za CMS projekat te vlastitim aktivnostima nabavio ostala sredstva koja su bila neophodna za uvodjenje ovoga projekta. Da su aktivnosti u tom pravcu uspješno provedene ovoj sudskoj upravi to ukazuje činjenica nekoliko posjeta od uvodjenja tog projekta i od strane najvećih sudova u BiH, kao što su Općinski sud Tuzla, Bijeljina, Bihać i Zenica koji će koristiti naša pozitivna iskustva u stvaranju uvjeta za uspješan prelazak pravosuđa BiH sa manuelnog upravljanja spisa na CMS.

              Pored ovih aktivnosti sudska uprava ovoga suda svojim aktivnim djelovanjem uspjela se izboriti da bude sastavni dio USAID projekta  kao satelitski sud  i nakon potpisanog ugovora sa tim projektom uspjeli smo osigurati podršku u jednom dijelu opreme i namještaja kao i odredjenom  broju omota   koje je USAID donirao.

              Nadalje taj projekat je osigurao podršku i na izradi jedinstvene signalizacije koja treba da bude postavljena u cijeloj sudskoj zgradi kao i nabavljanju odijela i opreme unificiranog tipa za sudske izvršitelje , portira, vozača i sve upisničare.

                          Ovaj sud je takodjer uspio da svojim energičnim nastupom osigura učešće u projektu od strane GTZ –a  i Federalnog ministarstva pravde  tako da će prostorije gruntovnice biti u projektu obnove početkom 2008.godine kao i jedan od prvih sudova u BiH pored suda u Bihaću i Bugojnu.

             

  Početkom 2008.godine  Općinski sud u Travniku  je sa Arhivom Središnja Bosna zaključio  ugovor o izdvajanju arhivske građe vrijedan 15.000,00 KM., te će i arhiva ovoga suda u cjelosti biti uređena u skladu sa važećim Zakonom o arhivskoj građi, kao i uredbi koja reguliše arhivsko poslovanje , a u toj oblasti zadnje aktivnosti su bile poduzete 80-tih godina.    Na kraju  da je ovaj sud uspješno radio proteklih godina  može se  zaključiti i iz godišnjeg izvještaja za 2006.godinu VSTV  jer je nakon analiza sačinjenih od istog tijela navedena jedna zahvala za sudove koji su postigli dobre rezultate u 2006.godini a ovaj sud spada prema toj zahvali u red sudova koji su riješili najveći broj predmeta po sucu, pored Osnovnog suda u Trebinju, Kantonalnog suda u Sarajevu i Okružnog suda u Banja Luci.

              Za naredni period , s obzirom da su postojeći planovi pokazali dobre rezultate ovaj sud ih ne misli mijenjati s tim da će se pridržavati ranije utvrdjenih normi  Odlukom VSTV .

   

             

  787 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1