• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku

  24.01.2014.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton

  OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

  Broj: 051-0-Su-13-001680-1

  Travnik, 24. 01. 2014. godine


  Na temelju čl. 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 38/05 i 22/06), čl. 23. , 24. i 30. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u FBIH („Sl. novine FBIH“ broj: 49/05) i čl. 47. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda u Travniku, predsjednik Općinskog suda u Travniku raspisuje:


                                         JAVNI OGLAS

  za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku


  1) „Viši referent-sudski zapisničar(daktilograf)“                                

   1 izvršitelj, na određeno vrijeme (najdulje na godinu dana)


  2) „Viši referent za upravljanje predmetima“                                        

  1 izvršitelj, na određeno vrijeme (najdulje na godinu dana )

                                                                                                                                

  Opis poslova za poziciju pod 1):

  Obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na pisaćoj mašini ili računaru ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave; rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana i stara se da je ista u funkciji prije početka suđenja; piše presude ili rješenja iz rukopisa ili po diktatu sudije; postupa po naredbama sudije u predmetima (rješava poštu); osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu; brine o evidenciji predmeta i ročištima i preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rednom broju sa spakovanom poštom na otpremu pošte; žurnalizira spis po žalbi; vrši pripreme i potrebne radnje vezane za izlazak na teren u svojstvu zapisničara, kao i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda u Travniku;

  Opis poslova za poziciju pod 2):

  Vrši identifikaciju predmeta na policama koje je potrebno iznijeti sudijama i stručnim saradnicima na osnovu dnevne liste, raspoređuje predmete po godinama, rastućim brojevima, dodaje naovozaprimljene predmete, obvezan je svaki novi registrirani dokument ili pristiglu dostavnicu u CMS bez odlaganja uložiti u odgovarajući spis.Ukoliko se spis ne nalazi u spremištu za predmete, dokument će se predati sudskom asistentu- daktilografu radi ulaganja, provjerava da li su svi predmeti uredni u omotima sa svim potrebnim oznakama, stara se da predmeti po kojima je postupljeno budu uredno složeni na odgovarajuće mjesto na polici, postupa po naredbi sudije ili stručnog saradnika da iznese predmet prije date evidencije, prilikom iznošenja predmeta osoba koja preuzima predmete od referenta za upravljanje predmetima potpisat će se na listu za iznošenje predmeta, kao dokaz preuzetih predmeta, kontrolira urednost donošenja i iznošenja predmeta i o uočenim nedostacima obavještava šefa Odsjeka sudske pisarne, vodi evidenciju predmeta upućenih drugim sudovima ili drugim organima, te prati njihovo vraćanje, nadgleda razgledanje spisa uz izričito odobrenje postupajućeg sudije ili stručnog saradnika, razdvaja/spaja predmete prema uputstvu izdatom u dnevnoj naredbi i odgovoran je da razdvajanje/spajanje predmeta u CMS-u bude izvršeno u skladu sa fizičkim razdvajanjem/spajanjem predmeta.

  Obavlja i druge poslove po naredni šefa pisarne, sekretara suda i predsjednika suda.

  UVJETI:

  Pored općih uvjeta utvrđenih u čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, stariji od 18 godina, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda u Travniku i to: 

  Za poziciju pod 1):SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska škola, trgovinska, III i IV stupanj, položen ispit za daktilografa najmanje IB klase, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža.

  Za poziciju pod 2): SSS, završena srednja škola gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska škola, IV ili III stupanj složenosti, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža.

  Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, izuzev uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, koje ne smije biti starije od 3 mjeseca.

  - Uvjerenje o državljanstvu  ili ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne iskaznice;

  - Izvod iz matične knjige rođenih ;

  - Svjedočanstvo ili diplomu o vrsti ili stupnju školske spreme;

  - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);

  - Dokaz o poznavanju daktilografije ( za poziciju pod 1);

  - Dokaz o poznavanju rada na računaru ;

  - Akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bio kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini;

  - Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

  - Uvjerenje o radnom stažu u struci  .

  Radni odnos za poziciju pod 1 ) i 2) zasniva se na određeno vrijeme, najdulje na godinu dana.

  Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

  NAPOMENA: 

  Izbor između  prijavljenih kandidata za pozicije pod 1) i 2) , koji ispunjavaju sve uvjete oglasa, izvršit će se testiranjem, koje se sastoji iz pismenog dijela i usmenog dijela i to:

  Pismeni dio testa se sastoji od:

  - a)  prekucavanja zadatog teksta (diktat ili prijepis) s ciljem provjere brzine i točnosti , te pravopisa i gramatike (za poziciju pod 1);

  - b)  pismene provjere osnovnog znanja iz ustavnog sustava, radnih odnosa, te uredskog i arhivskog poslovanja u organima državne službe (za pozicije pod 1 i 2).

  Usmeni dio testa za sve objavljene pozicije ogleda se u obavljanju intervjua sa kandidatima.

  Izabrani kandidati su u obvezi dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije stupanja na rad.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Na prijavama obvezno navesti kontakt telefon, na koji se treba biti dostupan u tijeku radnog vremena od 08, 00 do 16, 00 sati.

  Prijave sa kraćim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu


  OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

  72 270 Travnik, Vezirska broj 2

  Sa naznakom „prijava na javni oglas“


                                                                                                                                                           Predsjednik suda

                                                                                                                                                            Goran Dujić

   

                                                                                                                                                       


  1071 PREGLEDA

  Opće informacije

  20.11.2008.

  Konkursi ili oglasi za upražnjena radna mjesta, sa opisom poslova prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda Travnik, se prema zakonu objavljuju u tri dnevna lista , a ako se radi o internom oglasu pored dnevnih novina objavljuje se i na oglasnoj ploči.

   

  1040 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1