• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutarnja organizacija Općinskog suda u Travniku

  Na temelju članka 37.stavak 2. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“ broj: 38/05),  predsjednik Općinskog suda  u Travniku, uz suglasnost Federalnog ministra pravde, donio je

   

   

   

  PRAVILNIK

  O UNUTARNJEM USTROJSTVU

  OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU

   

   

   

   

  I.  OPĆE ODREDBE

   

  Članak 1.

   

   

  Ovim pravilnikom utvrđuje se:

   

   

  -     Unutarnja organizacija Općinskog suda u Travniku (u daljem tekstu: Sud ), organizacijske  jedinice  i njihov djelokrug;

  -     Unutarnje ustrojstvo, organizacione jedinice i njihov djelokrug poslovanja

  -     Sistematizacija radnih mjesta;

  -     Rukovođenje sudom i organizacijskim jedinicama, ovlasti u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;

  -    Sudski kolegij;

  -     Suradnja u obavljanju poslova iz mjerodavnosti suda;

  -     Programiranje i planiranje rada;

  -     Javnost rada suda u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

  -     Radni odnosi

  -     Prijelazne i završne odredbe.

   

  Poslovi u Općinskom sudu u Travniku grupiraju se prema njihovoj vrsti, srodnosti, opsegu i stupnju složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje.

   

   

   

   

  Članak 2.

   

  Unutarnjim ustrojstvom Suda osigurava se:

  -     racionalna organizacija rada, uspješno obavljanje poslova, te rukovođenje Sudom,

  -     ostvarivanje pune suradnje Suda sa drugim organima i institucijama,

  -     grupiranje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, opsegu, stupnju složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje i

  -     cjelovito objedinjavanje zajedničkih općih poslova radi njihovog racionalnog obavljanja.

   

  Članak 3.

   

  Općinski sud u Travniku vrši sudsku vlast na području općina Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača., te u privrednim predmetima sa utemeljenim privrednim odjeljenjem, kao mjesno nadležan sud za područje Kantona Središnja Bosna, a u skladu sa Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Službene novine FBiH broj: 38/05). 

   

   

   

  II. UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG POSLOVANJA

   

   

  Članak 4.

   

  Poslovi i radni zadaci ovoga suda obavljaju se u okviru organizacionih jedinica:

   

  A)  Sudsko odjeljenje koje čine:

             1.Kazneno odjeljenje

             2.Građansko odjeljenje ( u okviru kojeg se obavljaju parnični, vanparnični i izvršni postupci),

       3.Privredno/gospodarsko odjeljenje       

   

  B) Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove

   

   

  C)  Odjeljenje sudske uprave koje čine:

        1. Odsjek za opće, računovodstvene i pomoćno tehničke djelatnosti 

  2. Odsjek sudske pisarne  

             

   

  I    SUDSKA ODJELJENJA

   

  Članak 5.

   

  Kazneno sudsko odjeljenje obavlja poslove suđenja u kazneno pravnoj oblasti, u okviru nadležnosti Suda utvrđenih Zakonom

  Kazneno odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno suce pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Kaznenim sudskim odjeljenjem rukovodi predsjednik odjeljenja koji se određuju rasporedom poslova.

  Na sjednicama sudskih odjeljenja razmatraju se pitanja od interesa za rad odjelljenja, a naročito organiziranje unutarnjih poslova odjeljenja, praćenje stanja poslova odjeljenja ujednačavanje sudske prakse o pravnim i drugim pitanjima odjeljenja kao i unapređenje metoda i stručna obuka sudaca.

   

  Članak 6.

   

  Građansko sudsko odjeljenje (parnično, vanparnično i izvršno) obavlja poslove suđenja u parničnim, vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja u okviru nadležnosti utvrđene zakonom.

  Parnično i izvanparnično odjejenje ima suce pojedince čiji se broj utvrđuje rasporedom poslova.

   

   

  Članak 7.

   

  Privredno sudsko odjeljenje postupa u privrednim predmetima u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom, provodi postupak stečaja, prinudnog  poravnanja i redovne likvidacije, vrši poslove registracije privrednih subjekata, sudi u prvom stupnju i svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja stečaja, prinudnog poravnanja i redovne likvidacije, 

   

   

         Članak 8.

   

  Radom kaznenog, građanskog i privrednog odjeljenja rukovode predsjednici odjeljenja.

   

   

  II   ODJELJENJE ZA ZEMLJIŠNO KNJIŽNE POSLOVE

   

  Članak 9.

   

   

  -     vodi zemljišne knjige, knjige položenih ugovora

  -     provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretninama

  -     donosi rješenja i izdaje uvjerenja o zemljišno-knjižnom stanju

  -     obavlja druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug  ovoga odjela.

   

   

  III   ODJELJENJE SUDSKE UPRAVE

   

  Članak 10.

   

   

  Odjel sudske uprave, kao temeljna organizacijska jedinica, kojom rukovodi tajnik suda, u svom sastavu ima unutarnje organizacijske jedinice:

  - odsjek za opće, računovodstvene i pomoćno tehničke djelatnosti,

  - odsjek sudske pisarne.

   

   

   

   

  Odjeljenje sudske uprave obavlja poslove kojima se osigurava:

  -     uvjeti za pravilan rad i poslovanje suda,

  -     priprema predmeta za suđenje,

  -     vođenje personalne dokumentacije,

  -     vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga,

  -     vođenje sudske statistike i izrada izvješća suda,

  -     izdavanje ofgovarajućih uvjerenja,

  -     ovjera isprava namjenjenih za uporabu u inozemstvu,

  -     rijem i otprema pošte,

  -     poslovi arhive,

  -     obavljanje daktilografskih poslova,

  -     poslovi financijskog i materijalnog poslovanja suda,

  -     obavljanje poslova iz radnih odnosa,

  -     obavljanje poslova javne nabave,

  -     naplata i kontrola naplate sudskih pristojbi,

  -     briga o tehničkom održavanju prostorija suda i oprema,

  -     briga o održavanju čistoće prostorija i zgrade suda,

  -     poslovi arhive,

  -     prijevoz sudaca i službenika suda za potrebe posla,

  -     ostali poslovi sudske uprave propisani zakonom i drugim aktima

  -    

   

  III.1.    Odsjek za opće, računovodstvene i pomoćno tehničke poslove

   

  Članak 11.

   

  U odsjeku za opće,  računovodstvene i pomoćne  tehničke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

   

  -     Pripremanje nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata suda

  -     Izrada informacija i analiza

  -     Predlaganje mjera za unapređenje rada suda

  -     Učestvovanje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga proračuna suda

  -     Praćenje izvršenja proračuna

  -     Poslovi koji se odnose financijsko-materijalno poslovanje suda

  -     Obračun plaća i drugih naknada

  -     Poslovi blagajne

  -     Vođenje sudske statistike

  -     Poslovi obrane suda

  -     Priprema korespodencije

  -     Upravljanje motornim vozilima

  -     Uspostavljanje telefonskih veza, primanje faks poruka

  -     rukovanje uređajem za fotokopiranje i umnožavanje materijala

  -     poslovi sudskog dostavljača

  -     poslovi održavanje čistoče u zgradi suda

  -     drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog suda.

   

  III.2.     Odsjek sudske pisarne

   

   

   

  Članak 12.

   

  U odsjeku pisarne obavljaju se sljedeći poslovi:

   

  -     vođenje propisanih upisnika, imenika i pomoćnih knjiga,

  -     prijem i otprema pošte,

  -     izdavanje odgovarajućih uvjerenja o kojima sud vodi evidenciju,

  -     vođenje svih propisanih evidencija,

  -     sastavljanje izvješća sa podacima neophodnim za praćenje rada suda,( mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaj),

  -     vršenje daktilografskih poslova ( tipkanje po diktatu na pisaćem stroju ili računaru i pretipkavanje akata, pisanje zapisnika na pretresima, raspravama, i sl. postupanje po dnevnim naredbama sudaca, sređivanje spisa i dr.),

  -     Poslovi arhiva

  -     izvršenje kaznenih sankcija

  -     drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog odjeljenja.

   

   

   

  IV   SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

   

  Članak 13.

   

  Sudsku funkciju u sudu vrše suci koji se imenuju na način i u postupku kako je propisano Zakonom  o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH .

  U Općinskom sudu u Travniku, sudsku funkciju  vrši predsjednik suda i 13 redovitih sudaca, te 2 dodatna suca.

  Ostale poslove obavljaju državni službenici, i to 1 rukovodeći državni službenik ( tajnik/sekretar suda), 5 državnih službenika (šef odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove i četiri stručna suradnika), 2 pripravnika VSS, te 48 namještenika.

   

  Članak 14.

   

  Za vršenje poslova u sudu utvrđuje se broj uposlenika , ukupno 72, od čega:

   

   

  -     Predsjednik suda............................................................................................1

  -     Sudac............................................................................................................13

  -     Dodatni suci...................................................................................................2

  -    Tajnik / sekretar suda ..................................................………………...........1

  -    Stručni suradnik……………………………………………………………..4

  -     Sudski pripravnik ....................................………………………….....……..2

  -     šef odsjeka pisarne ........................................................................................1

  -     šef zemljišno knjižnog ureda.........................................................................1

  -     Zemljišno-knjižni referent……………………………………………….…6

  -     Ostali izvršioci ....…………………………………………………………39

  -     uz dodatne suce- privremeno ostali izvršioci................................................2

   

   

  Članak 15.

   

  Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta, opis poslova, uvjeti za obavljanje poslova, vrsta djelatnost, naziv grupe poslova, složenost poslova, status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja.

   

  Članak l6.

   

  Sudac

   

  Opis poslova: obavljaju sudačku funkciju u skladu sa važećim zakonima i prema godišnjem rasporedu poslova koje određuje predsjednik suda.

  Uvjeti za obavljanje poslova: utvrđeni Zakonom o visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću BiH

  Broj izvršitelja:  13 plus 2 dodatna suca.

   

   

  Članak 17.

   

  Sudski stručni suradnik

  Opis poslova:

  -     U skladu sa čl. 43 Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine samostalno donosi odluke u pravnim stvarima koje mu povjeri Predsjednik suda, a koje je po zakonu ovlašten donositi.

  -     Prati i proučava sudsku praksu, te pruža ostalim sucima stručnu pomoć kod izrade sudskih odluka,

  -     Pomaže sucu u njegovom radu,

  -     Priprema predmete za suđenje,

  -     Obrađuje i analizira podatke sudske statistike, te o tome upoznaje predsjednika suda,

  -     Izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u određenim pravnim oblastima,

  -     Pruža predsjednik suda stručnu pomoć u informiranju javnosti o radu Suda,

  -     Obavlja samostalno ili pod nadzorom i prema uputama suca druge stručne poslove predviđene zakonom,

  -     Obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

  Uvjet za obavljanje poslova:

  -     VSS ,VII stupanj, Pravni fakultet

  -     Položen pravosudni ispit,

  Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost

  Naziv grupe poslova: Studijsko-analitički, stručno-operativni,

  Složenost poslova: Najsloženiji

  Status izvršitelja: državni službenik

  Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik

  Broj izvršilaca: 4 (četiri)

   

  Članak 18.

   

  Šef Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove:

   

  Opis poslova:

  -     Organizira i rukovodi radom Odjela,

  -     Prima ugovore i ispituje njihovu ispravnost,

  -     Prima stranke i daje im odgovarajuće informacije,

  -     Prati propise i njihove izmjene, te radi na stručnom usavršavanju uposlenih u zemljišno-knjižnom uredu,

  -     Osigurava zakonitost i pravovremenost u obavljanju poslova odjela,

  -     Izrađuje rješenja o uknjižbi, izdaje uvjerenja o kjim a se vodi službena evidencija,

  -     Daje instrukcije i nadgleda unošenje postojećih pravno-valjanih informacija iz starih knjiga u bazu podataka,

  -     Potvrđuje i slaže zemljišno- knjižne uloške i uspostavlja zemljišno-knjižne uloške

  -     Koordinira radom osoblja zemljišno-knjižnog ureda, te obavlja ostale zadatke koje mu povjeri predsjednik suda

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     VSS, VII stupanj, Pravni fakultet,

  -     položen ispit za zemljišno knjižnog referenta i stručni ispit

  -     najmanje 4 godine radnog staža

  -     poznavanje rada na računaru

  Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost

  Naziv grupe poslova: studijsko-analitički, stručno-operativni

  Složenost poslova:  najsloženiji,

  Status izvršitelja: državni službenik

  Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske jedinice

  Broj izvršitelja: Jedan (1).

   

  Članak 19.

   

  Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga

   

  Opis poslova:

  -     Rješava zemljišno knjižne predmete

  -     Provodi upise u zemljišne knjige,

  -     Izrađuje rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima,

  -     Izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja,

  -     Obavlja uvid u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara, sudskih vještaka,

  -     Daje strankama informacije i uputstva

  -     Izrađuje rješenja u KPU predmetima,

  -     Vrši upise u KPU,

  -     Rješeva predmete sa oznakom „Dn“ i „Rz“

  -     Unosi podatke iz starih knjiga u novi sistem,

  -     Stara se za pravovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava, te starom zemljišno-knjižnom stanju, prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, kao istorijat nekretnina prema bazi podataka,

  -     Rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretninama na temelju kojih se vrši upis u zemljišne knjige,vrši prijem stranaka, daje im potrebna obavještenja i upute u zemljišno-knjižnom postupku, te im omogućuje uvid u zemljišne iz zbirke isprava,

  -     Potvrđuje i slaže zemljišno- knjižne. uloške i uspostavlja zemljišno-knjižne uloške,

  -     Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef Zk. ureda i Predsjednik suda

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     VSS, VII  stupanj Pravnog fakulteta,

  -     položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta 

  -     najmanje jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

  -     poznavanje rada na računaru    

  Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  stručno operativni

  Složenost poslova: složeni

  Status izvršitelja: državni službenik

  Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik

  Broj izvršilaca: jedan  (1)

   

   

  Članak 20.

   

                                                Viši referent za zemljišno-knjižne poslove:

   

  Opis poslova:

   

  -     Zaprima zahtjeve stranaka za promjene u zemljišnoj knjizi,

  -     Vodi zbirke isprava na osnovu kojih se vrši upis u zemljišnu knjigu,

  -     Vodi registar vlasnika i parcela za svaku katastarsku općinu,

  -     Vrši upis baze podataka-promjena o stanju vlasništva po ugovorima, odlukama suda i drugih organa, te donosi rješenja po istom,

  -     Vrši upise u KPU,

  -     Rješava predmete sa oznakom „Dn“,

  -     Unosi podatke iz starih knjiga u novi sistem,

  -     Vodi upisnike naručenih izvoda „Nar“,

  -     Prima stranke,

  -     Ulaže dostavnice i podneske u zemjišno knjižnepredmete,

  -     Obavlja otpremu pošte

  -     Vodi evidenciju i izdaje zemljišno-knjižne izvode,

  -     Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef Zk. Ureda i Predsjednik suda, a koji po prirodi stvari spadaju u djelokrug rada ureda.

   

   

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

   

  -     SSS, IV stupanj, gimnazija, upravna ili ekonomska škola

  -     položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta i stručni ispit

  -     najmanje deset mjeseci radnog staža u struci

  -     poznavanje rada na računaru

   

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički poslovi

  Složenost: djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: pet (5) 

   

  Član 21.

   

  Viši referent- tehnički tajnik/sekretar

   

  Opis poslova:

   

        -    Vodi upisnik sudske uprave,

  -     Prima poštu za upravu suda i raspoređuje istu,

  -     Vodi evidenciju i kartoteku sudaca porotnika i vrši pozivanje  istih na ročišta,

  -     Vodi evidenciju stalnih sudskih vještaka i tumača,

  -     Vodi evidenciju pritužbi stranaka na rad sudaca, službenika i namještenika suda

  -     Prikuplja i otprema statistička izvješća,

  -     Vodi evidenciju o odsustvovanju radnika sa rada i o tome sastavlja mjesečna izvješća,

  -     Vodi i uređuje knjižnicu suda,

  -     Izdaje putne naloge,

  -     Najavljuje stranke i ostale uposlenike Predsjedniku suda

  -     obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda i tajnik suda.

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

   

  -     SSS, IV stupanj, gimnazija, upravna ili ekonomska škola,

  -     najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     poznavanje rada na računaru, i poznavanje daktilografije,

  -     položen stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi

  Složenost: Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: jedan (1) 

   

   

   

  Članak 22.

   

  Viši referent blagajnik

   

  Opis poslova:

   

        -    Vrši blagajničko poslovanje i vodi propisane evidencije,

  -     Radi na prijemu i obradi novopristiglih računa,

  -     Vrši godišnji obračun plaća za mirovinsko invalidsko osiguranje,

  -     Izdaje uvjerenja i druge akte,

  -     Vodi evidenciju stalnih sredstava i njihovo ažuriranje,

  -     Održava evidenciju o financijskim operacijama suda,

  -     Vodi brigu o računima suda na kojima se drže sredstva u ime stranaka,

  -     Zajedno sa tajnikom suda/sekretarom suda radi na pripremi budžetskih zahtjeva,

  -     Vrši obračun plaća,

  -     Doznačava sredstva po prispjeću, prosljeđuje račune i sastavlja obrasce po novom načinu trezorskog poslovanja,

  -     Vrši isplate preko blagajne do visine blagajničkog maksimuma, isplate svjedocima, porotnicima,

  -     Vrši sve radnje deponovanih sredstava, prijenosa na žiro račun vještaka, poreza,

  -     Obavlja ostale zadatke u svezi sa budžetom i financijskim pitanjima,

  -     Zaprima testamente i o istima vodi evidenciju u upisniku “Pi”,

  -     Obavlja i druge zadatke koje mu povjeri predsjednik suda i tajnik suda.

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     SSS, IV stupanj, ekonomska škola, gimnazija,

  -     najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     Poznavanje rada na računaru

  -     Položen stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Računovodstveno-materijalni poslovi

  Složenost: Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: jedan (1) 

   

  Članak 23.

   

                   Portir- recepcioner

   

  Opis poslova:

  -     Ostvaruje prvi kontakt sa strankama suda koje ulaze u zgradu suda i usmjerava stranke u odgovarajuće urede,

  -     Poziva organe sudske policije za intervenciju po potrebi,

  -     Vodi portirsku knjigu zakašnjenja i izlazaka zaposlenih u toku radnog vremena, te dostavlja dnevni pregled odsustvovanja predsjedniku suda i tajniku suda,

  -     Kontrolira stanje prostorija suda po isteku radnog vremena

  -     Radi na telefonskoj centrali,

  -     Rukuje kopir aparatom i vrši umnožavanje i kopiranje materijala,

  -     Obavlja i druge poslove koji mu se prema potrebi daju u rad od strane predsjednika suda i tajnika suda.

   Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     III stupanj, završena tehnička škola, 

  -     6 mjeseci radnog staža,

  Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Operativno-tehnički poslovi

  Složenost poslova: Jednostavni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

   

  Članak 24.

   

   Spremačica

  Opis poslova:

   

  -     Vrši čišćenje ureda, dvorišta suda i inventara suda,

  -     Održavanje zelenih površina u krugu suda,

  -     Upozorava odgovorna lica o kvarovima i neispravnim instalacijama,

  -     Iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom,

  -     Podnosi izvješće o utrošenim sredstvima,

  -     Na kraju radnog vremena kontrolira grijalice u uredima,

  -     Stara se za uredan prostor oko zgrade suda,

  -     Vrši prenošenje inventara i osnovnih sredstava u sudu,

  -     Obavlja druge poslove po naredbi predsjednika suda i tajnika suda

   

  Uvjeti za obavljanje poslova;

  -  završena osnovna škola,

  Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti,

  Naziv grupe poslova: pomoćni poslovi,

  Složenost poslova: Jednostavni,

  Status izvršitelja: Namještenik,

  Pozicija radnog mjesta: Spremačica.

  Broj izvršilaca: Dva (2)

   

  Članak 25.

   

  Šef odsjeka sudske pisarne

   

  Opis poslova:

  -     Neposredno organizira rad na svim poslovima i zadacima u odsjeku sudske pisarne na način kako je to propisano odgovarajućim propisima,

  -     Raspoređuje poslove na namještenike odsjeka, vrši nadzor nad radom svakog namještenika i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova,

  -     Kontrolira izvršenje poslova u cilju pravovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja,

  -     Redovito pismeno ili usmeno izvješćuje o stanju vršenja poslova i problemima koji postoje, te predlaže mjere za njihovo rješavanje,

  -     Kontrolira rad na poslovima i zadacima upisnika, prijema i otpreme pošte i  arhiva,

  -     Kontrolira i obezbjeđuje pravilan upis i formiranje spisa, odgovarajućih oznaka na omotima i kronološko upisivanje svih promjena na upisnicima prema propisima koji reguliraju unutarnje poslovanje,

  -     Provodi završene predmete kroz upisnike i vodi evidenciju završenih i nezavršenih predmeta,

  -     Vrši cjelokupnu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda,

  -     Svakodnevno prati  izvršavanje poslove i zadatke vezano za spise i podneske hitne prirode,

  -     Stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima na svim upisnicima,

  -     Ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa ažuriranjem knjiga, evidencije pritvorenih lica,

  -     Vodi evidenciju o normama sudaca u kvalitativnom i kvantitativnom smislu,

  -     Organizira blagovremeno sastavljanje odgovarajućih stalnih i povremenih statističkih izvještaja prema utvrđenom kalendaru, izrađuje godišnja izvješća o rdu suda na temelju dostavljenih izvješća sudaca,

  -     Poslovi na izvršenju kaznenih sankcija.

  -     Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik suda i koji mu se po potrebi daju u rad,

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

   

  -     VI  stupanj školske spreme, I stupanj Pravnog fakulteta,

        -    Položen stručni ispit,

  -     najmanje 3 godine radnog staža,

  -     Poznavanje rada na računaru,

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnost,

  Naziv grupe poslova: Stručno-operativni i administrativno-tehnički poslovi

  Složenost poslova: Složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Šef unutarnje organizacijske jedinice.

  Broj izvršilaca: Jedan (1).

   

  Članak 26.

   

  Viši referent pisarne

  Opis poslova:

   

  -     Vodi upisnike, po referatima sa pomoćnim knjigama i evidencijama,

  -     Unošenje podataka u računar,

  -     Obavlja sve poslove u svezi sa spisima (osnivanje spisa, ljepljenje, popis spisa, ulaganje pismena, sređivanje i unošenje svih potrebnih podataka u spisima, indiciranje u imenike i obavlja sve druge radnje do arhiviranja spisa),

  -     Ulaže dostavnice u sudske predmete,

  -     Rukuje ročišnikom,

  -     Priprema pravovremeno predmete iz ročišnika i evidencija i dostavlja sucima,

  -     Razvodi predmete kroz upisnike i pomoćne knjige,

  -     Evidentira žalbe u upisnike, te iste sa predmetom dostavlja u rad sucu,

  -     Postupa po naredbama sudaca,

  -     Sastavlja izvješća po zaduženim upisnicima,

  -     Dostavlja spise u arhivu,

  -     Prima stranke u vezi davanja objašnjenja u vezi sa kretanjem spisa,

  -     Vodi evidenciju spisa vezanih za rok,

  -     Vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa,

  -     Vodi evidenciju o dostavljanju spisa drugim sudovima i organima,

  -     Sastavlja statističke izvještaje,

  -     Izdaje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i postupak za privredni/gospodarski prijestup,

  -     Vrši druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug pisarne, te druge poslove koje mu povjeri šef odsjeka sudske pisarne, predsjednik suda.

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -    SSS, IV stupanj, završena gimnazija,upravna, ekonomska, administrativno-upravna ili tehnička škola

  -     najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     Položen stručni  ispit,

  -     Poznavanje rada na računaru

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi

  Složenost: Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: pet (5) 

   

  Članak 27.

   

  Viši referent za finalizaciju krivičnih predmeta

   

  Opis poslova:

   

  -     Vrši statističku obradu kaznenih predmeta, nakon njihove pravomoćnosti,

  -     Vodi evidenciju o naplati novčanih kazni, paušala i troškova kaznenog  postupka (Ktr upisnik),

  -     Izrađuje rješenja o oslobađanju od plaćanja troškova postupka  i paušala,

  -     Izrađuje rješenja o pretvaranju novčanih kazni u kaznu zatvora,

  -     Dostavlja prijedloge za izvršenje naplate paušala i troškova postupka nadležnom sudu,

  -     Vodi statističku evidenciju kaznenih  predmeta i iste dostavlja nadležnom organu,

  -     Izrađuje rješenja o brisanju uvjetne osude,

  -     Vrši druge poslove koje mu povjeri šef sudske pisarne, Predsjednik suda i tajnik suda koji mu se po potrebi daju u rad.

   

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     SSS, IV stupanj, gimnazija, upravna ili ekonomska škola,

  -     najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     poznavanje rada na računaru,

  -     položen stručni ispit

   

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi

  Složenost:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: jedan (1) 

  Članak 28.

   

  Viši referent za prijem pošte

   

  Opis poslova:

   

  -     Prima poštu, adresiranu na sud, i podneske stranaka,

  -     Signira i dostavlja nadležnim referentima,

  -     Vodi internu dostavnu knjigu,

  -     Obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef sudske pisarne, predsjednik suda  i koji mu se po potrebi daju u rad.

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     SSS, IV stupanj, gimnazija, upravna, ekonomska škola ili drugog odgovarajućrg društvenog smjera

  -     najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     poznavanje rada na računaru,

  -     položen stručni ispit

   

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi

  Složenost: Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: jedan (1) 

   

  Članak 29.

   

  Referent za otpremu pošte

   

  Opis poslova:

  -     Vodi cjelokupnu otpremu pošte,

  -     Vodi pomoćne knjige i prateće evidencije u vezi sa otpremom pošte i vodi evidenciju o njima (izrađuje izvješće o utrošku vrijednosnica o otpremi pošte za svaki mjesec),

  -     Izdvaja pismena iz spisa i vrši otpremu istih uz asistenciju šefa pisarne,

  -     Obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef sudske pisarne, predsjednik suda i tajnik suda i koji mu se po potrebi daju u rad.

   

   

  Uvjeti za obavljanje:

  -     III stupanj stručne spreme svih profila stručnosti,

  -     6 mjeseci radnog staža,

  -     položen stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Administrativno tehnički

  Složenost poslova: Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

  Članak 30.

   

  Viši referent za ovjeru

  Opis poslova:

   

  -     Vrši sve vrste ovjera koje po složenosti pripadaju sudu, kao što su ovjera punomoći, izjava, ugovora za promet nekretninama, ovjera dokumenata međunarodnim pečatom “APOSTILLE”,

  -     Obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef sudske pisarne, predsjednik suda i tajnik suda i koji mu se po potrebi daju u rad.

  Uvjeti za obavljanje:

  -     SSS, IV stupanj , završena gimnazija, ekonomska, upravna, trgovinski tehničar

  -     Najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     položen stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Administrativno tehnički

  Složenost poslova:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

   

  Članak 31.

   

  Viši referent za izvršenja

  Opis poslova:

   

  -     Obavlja rad po uzvršnim predmetima, osim onih koji idu na plaću dužnika,

  -     Postupa po privremenim mjerama i vrši određene dostave pismena,

  -     Zaduženje sa predmetima vrši kod šefa pisarne ili za to određenog službenika putem posebnih evidencija o zaduženju sa predmetima,

  -     Po izvršenoj radnji sačinjava odgovarajući  zapisnik koji ostaje u spisu, a o razlozima eventualne nemogućnosti sprovođenja izvršne radnje obavještava sudiju na referatu izvršenja.

  -     Naplatu vrši na blok priznanicama, posebno namijenjenim izvršnim organima, sa kojima se zadužuju u računovodstvu suda, te po izvršenoj naplati polaže novac u računovodstvu suda uz odgovarajuću priznanicu.

  -     Izvršenje provodi na području općina prema Zakonu o sudovima Srednjobosanskog kantona, te se na osnovu toga vrši podjela terena ili odgovarajući broj predmeta.

  -     Za svoj rad odgovara sudiji ili stručnom suradniku koji je rasporedom poslova određen na poslovima izvršenja, kao i druge poslove koje mu povjeri šef sudske pisarne, predsjedniksuda i tajnik suda i koji mu se po potrebi daju u rad.

   

  Uvjeti za obavljanje:

  -     SSS, IV stupanj , završena gimnazija, ekonomska, upravna, škola učenika u privredi

  -     Najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     položen stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Administrativno tehnički

  Složenost poslova:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši referent

  Broj izvršilaca: četiri (4)

   

  Članak 32.

   

  Viši referent za arhivu

   

  Opis poslova:

   

  -     Rukuje cjelokupnom arhivom i vodi arhivske knjige sa pratećim evidencijama,

  -     Vrši sređivanje i evidentiranje spisa iz arhive prema rokovima utvrđenim u Listi kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i istekomtrideset dana po isteku kalendarske godine vrši izdvajanje bezvvrijednog registraturskog materijala u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti,

  -     Vrši izdvajanje predmeta iz arhive na zahtjev ovlaštenih osoba uz uredan potpis reversa,

  -     Vrši poslove ekonomata sa priručnim evidencijama,

  -     Vodi računa o ispravnosti protupožarnih aparata,

  -     Redovito kontrolira uporabu grijalica i rešoa po uredima u smislu naredbe predsjednika suda za njihovu uporabu,

  -     Obavlja sve poslove vezane za kotlovnicu suda i na kraju sezone grijanja podnosi izvješće predsjedniku suda i tajniku suda,

  -     Utvrđuje potrebu za kancelarijskim materijalom i sitnim inventarom potrebnim za rad suda i vrši nabavku sitnog inventara,

  -     Vodi kartice zaduženja uposlenika sa kancelarijskim i potrošnim materijalom,

  -     Vrši izradu mjesečnog utroška materijala po uposleniku,

  -     Vodi evidenciju osnovnih sredstava suda po uredima i korisnicima istih,

  -     Izdaje potrošni materijal uposlenicima suda,

  -     Obavlja sitnije popravke i stara se o održavanju instalacija i zgrade suda,

  -     Obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda i tajnik suda i koji mu se po potrebi daju u rad.

  Uvjeti za obavljanje:

  -     SSS, IV stupanj , završena gimnazija, ekonomska, upravna škola, metaloprerađivačka škola

  -     Najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     položen arhivarski ispit i stručni ispit

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne  djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički i operativno-tehnički

  Složenost poslova:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

   

  Članak 33.

   

  Viši referent - daktilograf

   

  Opis poslova:

   

  -     Obavlja sve daktilografske poslove, prijepis, kucanje po diktatu, sređivanje spisa,

  -     Obavlja stenografske poslove i poslove audio-vizualnog snimanja rasprava-pretresa,

  -     Radi sa sucima u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,

  -     Prekucava materijale i održava evidenciju spisa za suce uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

  -     Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registriranja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

  -     Obavlja sve poslove u spisima u skladu sa naredbom suca,

  -     Priprema korespondenciju i dokumentaciju

  -     Kontaktira stranke, po nalogu suca i svjedoke,kao i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,

  -     Vrši sravnjavanje i umnožavanje materijala,

  -     Postupa po naredbama službenika pisarne u spisima i stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,

  -     Obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarne, predsjednika suda i tajnika suda.

   

  Uvjeti za obavljanje:

  -     SSS, IV stupanj školske spreme, gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička, trgovinski tehničar ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila,

  -     Najmanje 10 mjeseci radnog staža,

  -     Poznavanje daktilografije i rada na računaru

  Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti

  Naziv grupe poslova: Operativno-tehnički

  Složenost poslova:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši referent

  Broj izvršilaca: sedamnaest (17) plus dva (2) uz dodatne suce

   

   

  Članak 34.

   

  Viši referent za poslove upisa u registar pravnih osoba

  Opis poslova:

   

  -     Vrši prijem prijava i drugih zahtjeva za registraciju gospodarskih društava i drugih pravnih osoba koji podliježu registraciji suda,

  -     Vrši zavođenje prijava u odgovarajući upisnik i vodi imenik subjekata upisa prilikom osnivanja,

  -     Pod nadzorom registarskog suca radi na pripremi predmeta za upis osnivanja gospodarskih društava, osnivanja zadruga, javnih ustanova, društava za osigzranje i financijskih organizacija,

  -     Pod nadzorom registarskog suca radi na pripremi predmeta za upis u registar oblika povezivanja, upis dijelova subjekta, brisanje subjakata upisa, i drugih podataka od značaja za pravni promet,

  -     Obavlja sve poslove u svezi sa spisima ( osnivanje spisa, popis spisa, ulaganje pismena, sređivanje i unošenje svih potrebnih podataka i oznaka na spisima, indicira imenike, upisuje određene podatke u druge neophodne evidencije i obavlja sve druge radnje do arhiviranja spisa,

  -     Star se o vođenju knjiga i registra upisa, zbirki isprava koje se vode za registraciju subjekta upisa,

  -     Priprema informativno-analitičke materijale iz domena vođenja registra,

  -     Ažurira registarske uloške i priprema za otpremanje rješenja drugim registarskim sudovima,

  -     Vrši izradu kartice za tek osnovana društva i druge subjekte upisa za kartoteku,

  -     Vrši unos podataka u računar za izrađene kartice

  -     prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im informacije u vrijeme utvrđeno propisima koji uređuju poslovanje suda,

  -     vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvješća i radi statistička izvješća,

  -     vrši razvrstavanje podnesaka i dostavnica prema mjestu spisa,

  -     vodi urednu internu evidenciju o prijemu prijava i promjeni podataka,

  -     putem interne dostavne knjige dostavlja predmete predsjedniku suda i sucima u rad,

  -     Obavlja i druge poslove po naredbi registarskog suca, šefa pisarne i predsjednika suda,

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -    SSS, IV stupanj, gimnazija, upravna ili ekonomska škola

  -     Najmanje10 mjeseci radnog staža,

  -     Položen stručni  ispit,

  -     Poznavanje rada na računaru

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Administrativno-tehnički poslovi

  Složenost:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

   

   

  Članak 35.

   

  Viši referent-vozač

   

  Opis poslova:

   

  -     Upravlja službenim vozilom,

  -     Stara se o ispravnosti vozila i njegovom održavanju,

  -     Vodi evidenciju o upotrebi vozila,

  -     Vodi evidenciju o potrošnji pogonskog materijala,

  -     Vrši pripremu vozila za tehnički pregled i registraciju

  -     Vrši spoljnu i unutarnju dostavu pošte ili predmeta,

  -     Vrši dostavu pošte na užem području grada,

  -     Po potrebi vrši hitno pozivanje na područje grada (vještaka, svjedoka i ostalih) kao i druge poslove koje mu  povjeri šef sudske pisarne, predsjednik suda i tajnik suda.

  Uvjet za obavljanje poslova:

  -     SSS, IV stupanj stručne spreme završena srednja škola za tehnička zanimanja, ili VKV vozač

  -     Najmane10 mjeseci radnog staža,

  -     položen vozački ispit «B» kategorije.

   

  Vrsta djelatnosti: Dopunski poslove osnovne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Operativno-tehnički poslovi,

  Složenost poslova:  Djelomično složeni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Viši referent

  Broj izvršilaca: Jedan (1).

   

  Članak 36.

   

  Referent- kurir

  Opis poslova:

   

  -     Vrši dostavu sudskih pismena za potrebe suda na širem području grada, na užem i širem području kantona,

  -     Predaje dostavnice od uručene pošte istoga dana ili narednoga dana sa početkom radnog vremena referentu za prijem pošte uz odgovarajuću evidenciju,

  -     Vrši dostavljanje i podizanje pošiljki ovoga suda putem PTT-a

  -     Po potrebi hitno pozivanje na širem području grada vještaka, svjedoka i dr. kao i sve druge poslove koji mu se prema potrebi daju u rad od strane šefa sudske pisarne, predsjednika suda i tajnika suda.

   

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     III stupanj , trgovačka škola, ili druga srodna zanimanja u stupnju školske spreme

  -     6 mjeseci radnog staža,

  -     Položen vozački ispit „B“ kateorije

  Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti

  Naziv grupe poslova:  Operativno-tehnički i  pomoćni poslovi

  Složenost poslova:  Jednostavni

  Status izvršitelja: Namještenik

  Pozicija radnog mjesta: Referent

  Broj izvršilaca: jedan (1)

   

   

   

  V.  RUKOVOĐENJE SUDOM I ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA, OVLASTI U RUKOVOĐENJU I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

   

   

  a)     Rukovođenje sudom  

   

  1.   Predsjednik suda 

   

  Članak 37.

   

  Opis poslova: utvrđeni Zakonom.

  Uvjeti za obavljanje poslova: utvrđeni Zakonom o visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću BiH

  Broj izvršitelja: Jedan (1).

   

   

  Radom suda rukovodi Predsjednik suda.

  Predsjednik suda organizira rad suda u sudu i osigurava da se poslovi obavljaju uredno i na vrijeme. U obavljanju  ovih zadataka, a u granicama zakonskih ovlaštenja, predsjednik suda donosi pravilnike, rješenja, uputstva, naredbe i instrukcije u stvarima sudske uprave, nadzire rad svih uposlenika u sudovima i poduzima mjere radi otklanjanja zapaženih propusta ili nepravilnosti u njihovom radu.

  O potrebi prijema službenika i namještenika u radni odnos odlučuje predsjednik suda, koji donosi i odluke o prijemu u radni odnos službenika i namještenika.

  O pravima i dužnostima  uposlenika suda iz radnog odnosa odlučuje predsjednik suda o čemu donosi rješenje.

   

  Članak 38.

   

  Predsjednik suda predstavlja sud prema drugim tijelima, vrši ocjenjivanje rezultata rada sudaca, tajnika suda, i stručnih suradnika, te izvršava druge obveze utvrđene Zakonom.

  Predsjednik suda je nalogodavac za izvršenje financijskog plana i proračuna suda.

  Predsjednik suda donosi Program rada suda, te prati i osigurava njegovo izvršenje, informira javnost o radu i ostvarivanju funkcije suda, raspoređuje uposlenike na radna mjesta.

  Predsjednik suda vrši raspored pripravnika u suglasnosti sa sucima i poduzima mjere za njihovo osposobljavanje u praktičnom radu.

   

   

   

   

  Članak 39.

   

  Predsjednik suda određuje suca koji ga zamjenjuje u njegovoj spriječenosti ili odsutnosti  i koji mu pomaže u vršenju pojedinih poslova sudske uprave.

   

   

  2.   Tajnik/ sekretar suda

   

  Članak 40.

   

  Ovlaštenja i odgovornosti

   

  U cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u Programu rada, tajnik/sekretar suda koordinira i usmjerava rad odjela sudske uprave (odsjek za opće,  računovodstvene i pomoćno tehničke poslove i odsjek pisarne) i odjela za zmljišno knjižne poslove, osigurava izvršenje poslova  po nalogu predsjednika suda, upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže predsjedniku u rukovođenju sudom i neposredno vrši poslove utvrđene u Pravilniku.

  Poslove iz stavka 1. tajnik/sekretar ostvaruje u dogovoru sa šefovima organizacijskih jedinica – šefom odjela za zemljišno knjižne poslove i šefom odsjeka sudske pisarne, i isti su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru.

  Za obavljanje poslova iz stavka 1. tajnik/sekretar neposredno odgovara predsjedniku suda.

   

  Tajnik/sekretar i šefovi odjeljenja, a u skladu sa čl. 7. do 12. Zakona o državnoj službi, odgovorni su za korištenje financijskih i materijalnih potencijala i ta sredstva mogu koristiti isključivo za namjene za koja su dodjeljena i svojim vlastitim odlukama ne mogu mijenjati predviđene namjene.

   

  Opis poslova:

   

  -     neposredno rukovodi odsjekom za administrativno tehničke poslove i pomoćno tehničke poslove, stara se o pravilnom i pravovremenom obavljanu poslova u tom odsjeku

  -     pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave,

  -     koordinira i obavlja nadzor nad službenicima i namještenicima odjela i odgovoran je za provođenje radne discipline,

  -     izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata suda,

  -     upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo rješavanje,

  -     obavlja poslove iz radnih odnosa vezanih za ostvarivanje prava i obveza uposlenih u sudu,

  -     učestvuje u definiranju  proračuna suda i izradi financijskog plana suda;

  -     stara se o provođenju propisa  koji se odnose na oblast javnih nabavki i provodi postupak javne nabave.

  -     učestvuje u izradi analiza, informacija i izvješća suda;

  -     izrađuje plan godišnjeg odmora sudaca i ostalih uposlenika;

  -     izrađuje rješenja po zahtjevima o slobodi pristupa informacijama;

  -     stara se o primjeni propisa koji se odnose na unutarnje poslovanje suda;

  -     poduzima mjere unapređenja organizacije rada u okviru sudske uprave;

  -     vrši ocjenjivanje službenika i namještenika suda u skladu sa Zakonom,

  -     rukovoditelj je poslova obrane u sudu;

  -     obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda;

  Uvjeti za obavljanje poslova:

  -     VSS VII stupanj, Pravni fakultet,

  -     najmanje 5 godine radnog staža,

  -     Položen stručni ispit,

  -     Poznavanje rada na računaru

  Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost;

  Naziv grupe poslova: Poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni, studijsko- analitički, stručno- operativni;

  Složenost poslova: Najsloženiji;

  Status izvršitelja: Rukovodeći državni službenik;

  Pozicija radnog mjesta: Tajnik/ sekretar suda;

  Izvršitelj: 1 (jedan)

   

  b)        Rukovođenje organizacijskim jedinicama

   

  Članak 41.

  Ovlaštenja i odgovornosti šefa odjeljenja  i odsjeka

   

  Šefovi unutarnjih organizacijskih jedinica - šef odjeljenja za zemljišno knjižne poslove i šef odjeka sudske pisarne, rukovode svojim organizacijskim jedinicama i obavljaju složenije poslove, te su odgovorni za korištenje financijskih,  materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih njihovom odjeljenju.

  Ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u stavku 1. ovog članka ostvaruje tako da vrši sljedeće poslove: da organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti odjela, odnosno odsjeka kojim rukovode, raspoređuju poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, da osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odjela kojim rukovode i vrše najsloženije poslove iz nadležnosti odjela.

  U skladu sa stavkom 2. čl. 12.  Zakona o državnoj službi,  šefovi za svoj rad i vršenje poslova  odgovaraju tajniku/sekretaru suda.

  U cilju ostvarivanja pune saradnje i izvršavanja poslova koji zahtijevaju zajednički rad obrazuju se povremeni stručne komisije, radne grupe ili druga radna tijela sastavljena od sudaca i ostalih uposlenika.

  Povremene stručne komisije, radne grupe ili druga radna tijela obrazuje predsjednik suda svojom odlukom.

   

  VI.  STRUČNI KOLEGIJ

   

  Članak 42.

   

  Sud ima stručni kolegij kojeg sačinjavaju predsjednik suda, šefovi sudskih odjeljenja, tajnik suda, šefovi unutarnjih organizacijskih jedinica (odjeljenja i odsjeka).

  Stručni kolegij saziva i njime rukovodi predsjednik suda, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sudac koji ga zamjenjuje godišnjim rasporedom poslova.

  Inicijativu za sazivanje stručnog kolegija može dati svaki njegov član.

  Stručni kolegij razmatra i utvrđuje stavove o značajnijim pitanjima iz oblasti rukovođenja u sudu, pravilnog, blagovremenog i zakonitog obavljanja poslova iz djelokruga rada suda.

   

  VII.  SURADNJA U IZVRŠENJU POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

   

  Članak 43.

   

  U izvršavanju poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, Sud će osigurati suradnju sa drugim sudovima i organima vlasti, tužiteljstvom, sudskom policijom i drugim institucijama domaćeg i međunarodnog  karaktera.

   

   

   

  VIII.  PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

   

  Članak 44.

   

   

   Radi osiguravanja uvjeta za pravovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz utvrđene mjerodavnosti suda, predsjednik suda donosi godišnji program rada do 31.12.tekuće godine za narednu godinu.

  Godišnji program rada sadrži:

  -     Poslove i zadatke koje Sud treba neposredno izvršiti u ostvarivanju svoje funkcije i na temelju ustava, zakona i drugih propisa.

  -     Ostale poslove i zadatke koje sud treba izvršiti u okviru djelovanja ;

  -     Rokove za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka sa njihovim nositeljima;

  -     Podatke o broju i strukturi uposlenika koji će neposredno raditi na realizaciji programa rada suda;

  -     Prijedlog potrebnih sredstava za izvršenje programa rada.

   

   

  Predsjednik suda prati izvršenja programa rada, vrši kontrolu izvršenih poslova i poduzima mjere za njegovo izvršenje.

  O izvršenju Programa rada i drugim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem funkcije suda predsjednik suda podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj Kantonalnom sudu.

   

   

  Članak 45.

   

  Predsjednik suda utvrđuje raspored poslova i osigurava njihovo izvršenje.

  Rasporedom poslova osigurava se puna uposlenost svih uposlenih, uz maksimalno korištenje njihovih stručnih i radnih sposobnosti.

  Raspored poslova utvrđuje se do 31. decembra tekuće godine za narednu i godinu  priopćava se svim sucima i ostalim uposlenicima suda.

   

  Predsjednik suda ovlašten je da u toku godine mijenja raspored poslova.

  Predsjednik suda će izvršiti izmjene rasporeda poslova i ponovno raspoređivanje sudaca i uposlenika Suda kada utvrdi da je u nekom organizacijskom  odjelu nastao zastoj u rješavanju predmeta, kada Sud primi u rad veći broj predmeta kojima se dovodi u pitanje hitnost postupka ili vršenje neke od sudbenih funkcija, te u ostalim slučajevima kada se za to ukaže potreba.

  Postupak mijenjanja rasporeda poslova u tijeku godine analogan je postupku koji je propisan za njegovo utvrđivanje.

   

  IX.  ODNOS PREMA GRAĐANIMA I OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

   

  Članak 46.

   

  U sudu će se osigurati da građani i pravne osobe pravovremeno dobiju objašnjenja i informacije potrebne za ostvarivanje njihovih prava i interesa u postupcima koji se vode na sudu.

  Stranci koja ima pravni interes, kao i predstavnicima sredstava informiranja i javnih medija, informacije o stanju pojedinih predmeta isključivo može davati predsjednik suda, sudac ilil službenik za informiranje u sudu, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine „“Službene novine FBiH“, broj 32/01), te upute za provođenje Zakona o sloodi pristupa informacijamau Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine FBiH, broj57/01)

   

  Članak 47.

   

  Predsjednik suda najmanje jednom godišnje organizira sastanak sa odvjetnicima i predstavnicima sredstava informiranja i javnih medija.

   

   

   

  Članak 48.

   

  Predsjednik suda godišnje izvješće o radu suda dostavlja Visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, Kantonalnom sudu u Novom Travniku Kantona Središnja Bosna i Ministarstvu pravosuđa i uprave Kantona.

   

  X. RADNI ODNOSI

   

  Članak 49.

   

  U odnosu na državne službenike zaposlene u sudu u pogledu radnih odnosa primjenjuje se Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH broj 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06)) i podzakonski akti doneseni na osnovu ovog Zakona, a za namještenike primjenjuje se Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiF broj 49/05) i podzakonski akti doneseni na osnovu tog Zakona.

  O potrebi prijema državnih službenika, i namještenika u radni odnos odlučuje Predsjednik suda koji donosi odluku o prijemu istih u radni odnos.

  Imenovanje sudaca i dodatnih sudaca je u nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

  Pripravnici se primaju u radni odnos do dvije godine, sukladno Zakonu o državnoj službi i Zakonu o sudovima u FBiH, a odluku o tome donosi predsjednik suda.

  Uvjeti za izbor sudskog pripravnika i opis poslova su:

  -     U skladu sa člankom 45. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, pod nadzorom suca ili stručnog suradnika obavlja iste poslive kao i stručni suradnik, s tim što ne može donositi odluke u predmetu.

  -     Vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima  radi,

  -     Priprema pregled predmeta za suce, te nacrte odluka u određenim predmetima koje mu sudac povjeri,

  -     Obavljaju druge poslove po naredbi predsjednika suda i tajnika suda.

  Uvjet za obavljanje poslova:

  - VSS, VII stupanj, Pravni fakultet,

  Vrsta djelatnosti:

  Naziv grupe poslova: Stručno-operativni,

  Status izvršitelja:

  Složenost poslova:

  Pozicija radnog mjesta: Sudski pripravnik.

  Broj izvršitelja Dva (2).

   

   

   

  XI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

   

  Članak 50.

   

  U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, Predsjednik suda će donijeti rješenja kojim će državne službenike i namještenike rasporediti na radna mjesta utvrđena Pravilnikom.

  Radni staž utvrđen u odredbama čl. 27. i 30., a u svezi sa čl.38.Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine FBiH broj35/04), i radni staž utvrđen u odredbama čl. 15. i 16., a u svezi sa čl.30. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Službene novine FBiH broj 69/05) ne primjenjuje se na državne službenike i namještenike koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zateknu na radu u sudu, na radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi osnovne djelatnosti i poslovi dopunske djelatnosti, te se isti, ako ispunjavaju ostale uvjete,  mogu rasporediti na radno mjesto neovisno od toga što nemaju propisani radni staž.

  U smislu čl.91. a u svezi sa čl. 14. st.2. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH“ broj 58/02) uposlenici koji su do sada poduzimali upise na poslovima upisa u zemljišne knjige smatraju se za prijelazni period od 4 godine zemljišnoknjižnim referentom,  i koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zateknu na radu u sudu, mogu se rasporediti na radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi zemljišnoknjižnog upisa bez obzira što ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu stručne spreme.

   

   

   

  Članak 51.

   

  Status zemljišno knjižnih referenata sa IV stupnjem školske spreme(završena srednja škola) riješen je Zakonom.

   

  Članak 52.

   

  Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku kojim je i  donesen.

   

   

  Članak 53.

   

  Bliže upute za primjenu i tumačenje Pravilnika daje Predsjednik suda.

   

  Članak 54.

   

  Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti  Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda u Travniku broj Su- 906/05 od 05.12.2005.godine.

   

  Članak 55.

   

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanjem suglasnosti  Federalnog ministra Pravde.

   

   

   

  Broj: 051-0-Su-06-000 288

  Travnik, 21.04.2006. god.                                                Predsjednik suda

   

                                                                                              Goran Dujić

   

   

   

   

  Na ovaj Pravilnik je Federalno ministarstvo pravde dalo suglasnost broj:_______________ dana__________________godine.

   

   

  1781 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1